user_mobilelogo

20 lat Wydziału Infrastruktury i Środowiska

Historia

W 1975 roku na Politechnice Częstochowskiej powołany został Instytut Inżynierii Lądowej na prawach wydziału z dwoma kierunkami studiów: budownictwo oraz inżynieria środowiska. Instytut funkcjonował do roku 1984, kiedy to w jego miejsce utworzono Wydział Budownictwa. W 1984 roku powołany został Instytut Inżynierii Sanitarnej funkcjonujący w ramach Wydziału Budownictwa. W 1992 roku nastąpiła zmiana nazwy jednostki na Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W okresie tym w ramach Wydziału działały samodzielne zakłady podległe dziekanowi. W 1993 roku Instytut został reaktywowany z jednoczesnym przemianowaniem jego nazwy na Instytut Inżynierii Środowiska.
W 1997 roku Minister Edukacji Narodowej wydzielił z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii Środowiska jako jednostkę samodzielną, co oznaczało zrównanie praw instytutu z prawami wydziału, a w tym samym roku przekształcił Instytut Inżynierii Środowiska w Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska. W 1998 roku decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, a w 2002 roku uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska. W 2012 roku Wydziałowi przyznano uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie energetyka. Poszerzenie obszaru działalności naukowej i dydaktycznej Wydziału skutkowało w 2012 roku zmianą jego nazwy na Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, a następnie w 2016 roku na Wydział Infrastruktury i Środowiska.

Dzień dzisiejszy

W skład Wydziału Infrastruktury i Środowiska wchodzą:

 

iis
Instytut Inżynierii Środowiska
izte
Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych
kch
Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków
kie
Katedra Inżynierii Energii
 

Wydział ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska i doktora w dwóch dyscyplinach: inżynieria środowiska oraz energetyka.
Studenci Wydziału Infrastruktury i Środowiska kształcą się w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na 4 kierunkach: inżynieria środowiska, biotechnologia, energetyka i ekoinnowacje w infrastrukturze środowiska.

Bazę lokalową Wydziału stanowią 2 obiekty:

  • segment D gmachu głównego uczelni zlokalizowany przy ul. Dąbrowskiego 73, gdzie mieszczą się Dziekanat, Biblioteka Wydziałowa, Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych oraz Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków,
  • Centrum Naukowo – Dydaktyczne przy ul. Brzeźnickiej 60a, siedziba Instytutu Inżynierii Środowiska i Katedry Inżynierii Energii.

Działalność naukowo – badawcza Instytutu Inżynierii Środowiska jest realizowana w obszarze tematyki obejmującej wysokoefektywne metody oczyszczania wód, ścieków i gruntów, unieszkodliwianie i zagospodarowanie osadów ściekowych, wykorzystanie mineralnych odpadów surowcowych w inżynierii środowiska, hydraulikę urządzeń komunalnych oraz innowacyjne systemy ciepłownicze, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
W Instytucie Zaawansowanych Technologii Energetycznych prowadzone są prace w zakresie energetyki, ze szczególnym uwzględnieniem spalania paliw stałych w paleniskach fluidalnych, analiz optymalizacyjnych i modelowania matematycznego procesów cieplno-przepływowych oraz analiz mechanizmów powstawania szkodliwych zanieczyszczeń i ograniczania ich emisji, w szczególności w warunkach spalania paliw stałych w atmosferach wzbogaconych w tlen.
W Katedrze Chemii, Technologii Wody i Ścieków prowadzone są prace dotyczące opracowania skutecznych technologii usuwania mikrozanieczyszczeń z wody, ścieków i osadów ściekowych, oczyszczania odcieków składowiskowych, wytwarzania wodoru i metanu podczas fermentacji osadów ściekowych, zastosowania zaawansowanych metod utleniania oraz kofermentacji osadów komunalnych z przemysłowymi, modelowania imisji zanieczyszczeń w powietrzu.
Działalność badawcza prowadzona w Katedrze Inżynierii Energii skupia się wokół innowacyjnych technologii konwersji energii, mających na celu zwiększenie efektywności procesów konwersji energii oraz ograniczenie ilości emitowanych zanieczyszczeń, a także prace z zakresu numerycznej i eksperymentalnej analizy układów fluidalnych w dowolnej geometrii, optymalizacji układów pracujących w oparciu o przepływy dwufazowe.

Wydział dysponuje 14 salami wykładowymi, 7 seminaryjnymi oraz 56 laboratoriami naukowo-dydaktycznymi. W laboratoriach zarówno pracownicy, jak i studenci mają dostęp do unikatowego sprzętu i aparatury, między innymi: spektrometru absorpcji atomowej novAA 400 Analytik Jena, spektrometru emisji atomowej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES ), derywatografu Labsys SETARAM, laserowego analizatora uziarnienia LAU-10, dyfraktometru rentgenowskiego D8 ADVANCE, chromatografu gazowego Fisons GC MD 800 z detektorami MS, FID, ECD, TCD oraz chromatografu gazowego Agilent GC 6890N, chromatografu cieczowego z detektorami UV-VIS i fluorescencyjnym, analizatora węgla multi N/C Analytik Jena, respirometru Micro-Oxymax firmy Columbus Instrument, analizatora elementarnego LECO Tru/Spec CHN/S, analizatora FT-IR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) Jasco 6200, spektrometru do pomiaru rtęci Lumex RA-915+, mikroskopu świetlnego posiadającego kamerę i przystawkę do obserwacji w ultrafiolecie i 2 zakresach fluorescencji, generatorów ultradźwiękowych, analizatorów biogazu: GA 2000 firmy Geotechnical Instruments i DP-27 BIO+ firmy NANOSENS. W laboratoriach funkcjonują nowoczesne stanowiska badawcze, między innymi: beztlenowy bioreaktor membranowy MBR, beztlenowy reaktor UASB, sekwencyjny reaktor porcjowy SBR, reaktory do kompostowania, komora do hodowli beztlenowych BACTRON III-2, układ do prowadzenia ciśnieniowych procesów membranowych wyposażony w moduły do ultra- i mikrofiltracji, piec obrotowy do wysokotemperaturowej modyfikacji węgla aktywnego, wielkogabarytowa komora fitotronowa z monitorowaniem przyrostu produkcji CO2, kocioł kondensacyjny, kocioł gazowy, pilotażowa instalacja kotła fluidalnego CFB o mocy 0,1 MW z możliwością spalania paliw w atmosferach wzbogaconych w tlen, generator wiatrowy, stanowisko do badań nad unieszkodliwianiem stałych odpadów z procesów termicznego przekształcania z wykorzystaniem plazmy łukowej prądu stałego.

Wydział oferuje studia na kierunkach:

 

 

kierunek inżynieria środowiska
Inżynieria środowiska - kształcenie realizowane jest na trzech poziomach, studia mają profil ogólnoakademicki oraz na I poziomie również profil praktyczny. Na poziomach I i II kształcenie ma zarówno formę studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, natomiast kształcenie na poziomie III ma jedynie formę studiów stacjonarnych. Na studiach stacjonarnych I stopnia od VI semestru, kształcenie odbywa się według modułów obieralnych: Ogrzewnictwo, wentylacja i ochrona atmosfery, Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi, Zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Z kolei, na studiach niestacjonarnych kształcenie realizowane jest w ramach jednego z dwóch obieralnych modułów profilowanych w zakresie specjalności urządzenia sanitarne.
 
kierunek inżynieria środowiska
Biotechnologia – kształcenie realizowane jest na poziomie studiów I i II stopnia, profil ogólnoakademicki, forma stacjonarna, specjalności - biotechnologia środowiskowa oraz biotechnologia produkcji.
 
kierunek inżynieria środowiska
Energetyka – kształcenie realizowane jest na poziomie studiów I i II stopnia, profil ogólnoakademicki, forma stacjonarna i niestacjonarna oraz profil praktyczny, forma stacjonarna, moduły obieralne ukierunkowane w aspektach: energetyki konwencjonalnej, energetyki odnawialnej, ekonomiczno - biznesowo - środowiskowych.
 
kierunek inżynieria środowiska
Ekoinnowacje w infrastrukturze środowiska - interdyscyplinarny kierunek studiów, kształcenie realizowane jest na poziomie studiów I stopnia, forma stacjonarna, profil ogólnoakademicki, moduły obieralne w tematyce gospodarowanie środowiskiem oraz innowacyjne technologie środowiskowe.
 
Wydział oferuje także studia w języku angielskim – na specjalności Biotechnology for Enironmental Protection (BT) oraz Intelligent Energy (IE) utworzone w ramach jednostki dydaktycznej European Faculty of Engineering (EFE).
efe program
 

 

Jubileuszowa Konferencja Naukowo – Techniczna „ Innowacje w Inżynierii Środowiska, Energetyce i Biotechnologii Środowiskowej”

„Zadanie finansowane w ramach umowy 829/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniająca naukę – zadanie nr 3”

logo mnisw pl